Normativa desfibril·ladors Navarra

Normativa per a l'ús de desfibril·ladors externs a Navarra

Decret Foral de Navarra pel qual es regula la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics i la formació per al seu ús.

Norma per la qual es regula l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari a la comunitat Foral de Navarra

El projecte de Decret Foral de Navarra pretén modificar el Decret Foral 176 / 2011, de 31 d'agost, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, definint llocs obligatoris per a la seva instal·lació, persones la capacitació es considera clau per a l'adequat funcionament i formació, amb registres necessaris per al seu ús.

La Secretaria General Tècnica del Departament de Salut i Servei de Ciutadania Sanitària, assegurament i Garanties proposa a la ciutadania una proposta per al desenvolupament d'una norma que regle i obligui a la instal·lació d'espais cardioprotegits a Navarra.

Preàmbul de la normativa de Navarra sobre desfibril·ladors externs

La Llei Foral 10 / 1990, de 23 de novembre, de Salut, contempla entre els seus principis informadors el de la concepció integral de la salut i inclou actuacions de les administracions sanitàries orientades a la protecció de la salut, la prevenció de les malalties i la atenció sanitària.

En l'actualitat, la causa principal de les morts per mort sobtada que es produeixen fora de l'àmbit hospitalari és la fibril·lació ventricular patida com a conseqüència d'un episodi coronari. Aconseguir una millora significativa en la supervivència de les persones que pateixen un episodi de fibril·lació ventricular ve sent preocupació primordial dels professionals i de les autoritats sanitàries.

S'han demostrat els avantatges de la utilització dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics (DESA) per part de personal no sanitari, perquè l'actuació immediata pot salvar vides de persones en situació de parada cardiorespiratòria. Alhora, s'ha comprovat l'absència de riscos tant per als pacients com per als primers intervinents.

A Navarra, el Decret Foral 105 / 2002, de 20 de maig, pel qual es va regular l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic, va suposar una iniciativa tendent a fomentar la participació comunitària en l'assistència sanitària urgent en cooperació amb els serveis professionals de la Comunitat Foral; Aquesta iniciativa estava en sintonia amb altres similars que es van adoptar en altres comunitats autònomes en la mateixa època.

Més recentment, l'Estratègia de Cardiopatia Isquèmica, aprovada pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, va contemplar la desfibril·lació primerenca com un element assistencial fonamental i va donar lloc, tres anys després, a la publicació del Reial Decret 365 / 2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari. Aquest Reial decret constitueix una norma de caràcter bàsic, les disposicions han estat observades en l'elaboració del present Decret Foral, que es dicta en virtut de les facultats de desenvolupament legislatiu que ostenta la Comunitat Foral en matèria de sanitat interior i assistència sanitària.

L'experiència acumulada des de la publicació del Decret Foral abans esmentat ha posat de manifest la necessitat de modificar diversos aspectes d'aquella norma. Al costat d'alguns canvis dirigits a simplificar i clarificar requisits i procediments administratius, el present Decret Foral introdueix modificacions de major entitat que han de contribuir a facilitar i estendre la formació a un major nombre de persones, adiestrándolas per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics.

A diferència de la normativa fins ara vigent, s'inclou als Diplomats o Graduats en Infermeria i als Tècnics en Emergències Sanitàries entre el personal al qual no s'exigeix ​​altra formació addicional per poder utilitzar els DESA. El motiu és que la formació que regula aquest Decret Foral es troba ja inclosa en els programes docents d'aquests títols.

S'amplien les possibilitats de formar part dels equips de formació incloent a aquells professionals, llicenciats o Graduats en Medicina i als diplomats o graduats en Infermeria, que compten amb el curs de formació en Suport o Suport Vital Avançat d'entitats acreditades per l'European Resucitation Council o per l'American Heart Association.

Es redueix de dotze i mitjana a vuit hores el temps mínim per a impartir el curs inicial de formació ja que, a més de ser suficient per adquirir les destreses i els coneixements requerits, s'aproxima a la durada habitual d'una jornada laboral, cosa que facilita aquesta formació en el món de l'empresa.

S'estableix, també, que la formació continuada es realitzi cada dos anys, després de comprovar que la freqüència d'un any exigida en la normativa anterior era excessiva i de difícil compliment.

Finalment, recollint el que ja era una pràctica habitual, es disposa l'obligatorietat d'incloure el contingut de el curs de formació inicial establert en aquest Decret Foral en el programa docent dels auxiliars de transport en ambulància, regulat en l'Ordre Foral de 7 de febrer de 1995, del Conseller de Salut, en tant perduri aquest sistema de formació. Igualment, aquest contingut s'incorpora al curs de formació de socorrisme en piscines que preveu el Decret Foral 123 / 2003, de 19 de maig, pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries de les piscines d'ús col·lectiu.

Correspon a la Comunitat Foral de Navarra l'exercici de la potestat reglamentària en matèria de sanitat interior i assistència sanitària, de conformitat amb el que disposa l'article 32 de la Llei Foral 10 / 1990, de 23 de novembre, de Salut.

En conseqüència, a proposta de la consellera de Salut, d'acord amb el Consell de Navarra i de conformitat amb la decisió adoptada pel Govern de Navarra en sessió celebrada el dia trenta-u d'agost de dos mil onze, Decreto:

Article 1. Objecte.

El present Decret Foral té per objecte regular l'ús dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, així com la formació inicial i continuada del personal autoritzat per utilitzar-los en la Comunitat Foral de Navarra.

Article 2. Definició de desfibril·lador semiautomàtic extern.

S'entén per desfibril·lador semiautomàtic extern (DESA) el producte sanitari capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals i administrar una descàrrega elèctrica que restableixi un ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat. En aquesta definició s'han d'entendre inclosos els desfibril·ladors automàtics externs.

Article 3. Instal·lació, manteniment i utilització de desfibril·ladors.

1. Les persones o entitats que instal·lin un DESA han de comunicar al Departament de Salut mitjançant la presentació d'una declaració responsable que compleixen els requisits exigits en aquest article. En aquesta declaració, juntament amb les dades identificatives de la persona física o jurídica que realitza la notificació, s'especificarà el lloc en què va quedar instal·lat l'aparell, les seves característiques tècniques i les persones autoritzades que podran utilitzar-lo.

2. Les persones o entitats que instal·lin els DESA seran responsables de la seva conservació i manteniment d'acord amb les instruccions del seu fabricant.

3. El DESA s'ubicarà en un lloc visible i accessible i estarà degudament senyalitzat. En la mateixa ubicació, es col·locaran de manera visible les normes d'utilització.

4. Ha d'estar previst i assenyalat el sistema de connexió amb el Centre de Coordinació 112, per a la seva utilització immediata sempre que es faci servir el DESA, per tal d'activar de manera urgent la cadena de supervivència.

5. Després de cada utilització, les persones o entitats que tinguin instal·lat un DESA han de remetre al Departament de Salut el registre documental que proporcioni l'equip, acompanyat d'un informe que inclogui dia, hora, circumstàncies de l'actuació i identificació de la persona que va utilitzar el DESA i de la qual va ser atesa.

Article 4. Personal autoritzat per a l'ús dels DESA.

1. Seran autoritzades per a l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs:

a) Les persones que acreditin haver realitzat el curs de formació inicial el contingut es recull en l'Annex 1, impartit per centres autoritzats pel Departament de Salut.

b) Les persones que acreditin haver realitzat cursos de formació reconeguts per les autoritats competents d'altres comunitats autònomes o d'altres estats membres de la Unió Europea i que, després de les comprovacions oportunes, siguin incloses pel Departament de Salut en el registre previst en l' article 7.1.

2. Per mantenir la validesa de l'acreditació obtinguda, les persones autoritzades hauran de realitzar cada dos anys el curs de formació continuada el contingut es recull en l'Annex 2.

Article 5. Autorització d'entitats per a impartir els cursos de formació.

1. Els cursos de formació el contingut es recull en els annexos 1 i 2 seran impartits per persones o entitats públiques o privades, autoritzades pel Departament de Salut.

2. Per obtenir l'autorització per impartir els cursos assenyalats, les persones o entitats hauran de sol·licitar-ho al Departament de Salut, adjuntant la següent documentació:

a) Acreditació de la personalitat del sol·licitant i, si escau, de la representació que ostenta.

b) Si es tracta d'una persona jurídica, estatuts de l'entitat.

c) Descripció de les instal·lacions disponibles per a la realització dels cursos.

d) Material docent disponible incloent material sanitari, maniquís i desfibril·ladors.

e) Programa docent dels cursos que contindrà, com a mínim, el que figura en els annexos d'aquest Decret Foral.

f) Equip docent constituït per Llicenciats o Graduats en Medicina i / o diplomats o graduats en Infermeria, que hagin realitzat el curs de Suport o Suport Vital Avançat, impartit per entitats reconegudes per l'European Resucitation Council o per l'American Heart Association.

g) Designació, entre el personal docent, d'un responsable coordinador que organitzarà i supervisarà el desenvolupament dels cursos, que ha de tenir el certificat d'Instructor en Suport o Suport Vital Avançat, emès per entitats reconegudes per l'European Resucitation Council o per l'American Heart Association.

No cal aportar aquella documentació que ja consti amb anterioritat al Departament de Salut, llevat que s'hagin produït modificacions en els documents requerits.

3. Examinada la documentació presentada, el Departament de Salut atorgarà o denegarà l'autorització sol·licitada.

4. El termini de validesa de les autoritzacions serà de dos anys.

Article 6. Certificats d'acreditació personal.

1. Després de la finalització de cada curs de formació inicial o continuada, el responsable coordinador remetrà al Departament de Salut acta que contingui relació del personal docent que l'ha impartit, i dels alumnes que l'hagin realitzat en la seva totalitat i que hagin superat les proves de avaluació corresponents, proposant l'expedició dels corresponents certificats acreditatius.

2. Les persones que acreditin haver realitzat cursos de formació reconeguts per les autoritats competents d'altres comunitats autònomes o d'altres estats membres de la Unió Europea i el contingut sigui similar al que s'estableix en aquest Decret Foral, podran sol·licitar certificat acreditatiu per a l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics a Navarra.

3. El Departament de Salut ha d'emetre els certificats d'acreditació personal que autoritzen per a l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs, en els quals s'indicarà el seu període de validesa. Així mateix inscriure en el Registre que estableix l'apartat 1 de l'article 7 a les persones que disposin d'acreditació vàlida per a l'ús dels DESA a Navarra.

Article 7. Registres administratius.

Es mantindran, adscrits al Departament de Salut, els següents registres:

1. Registre de les persones que disposin d'acreditació vàlida per a l'ús dels DESA a Navarra.

2. Registre de persones o entitats que comptin amb autorització per a impartir cursos de formació per a l'ús dels DESA a Navarra.

3. Registre de les persones físiques o jurídiques que hagin comunicat la instal·lació d'un DESA per al seu ús fora de l'àmbit sanitari a Navarra.

4. Registre de dades d'utilització dels DESA comunicats al Departament de Salut.

Article 8. Protecció de dades.

El tractament de les dades a què fa referència el present Decret Foral, s'ajustarà al que determina la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició addicional primera. Titulacions exemptes d'acreditar la formació.

Els Llicenciats o Graduats en Medicina, els Diplomats o Graduats en Infermeria i els Tècnics en Emergències Sanitàries podran utilitzar els DESA sense que els sigui exigible acreditar la formació que preveu aquest Decret Foral.

Mitjançant Ordre Foral del Conseller de Salut es poden acordar altres titulacions o certificacions professionals que, pels ensenyaments incloses en el seu currículum, capacitin per a l'ús del DESA sense que es precisi la formació prevista en aquest Decret Foral.

Disposició Addicional Segona. Igualtat de gènere.

En els casos en què aquest Decret Foral utilitza substantius de gènere gramatical masculí per referir-se a tècnics, professionals sanitaris o càrrecs de responsabilitat, s'ha d'entendre que es fa per simple economia de l'expressió, els ocupin homes o dones, amb igualtat pel que fa als efectes jurídics.

Disposició addicional tercera. Cursos de socorrisme en piscines i de personal auxiliar de transport en ambulància.

Els continguts del curs de formació inicial que estableix aquest Decret Foral s'han d'incloure en el programa del curs de formació de socorrisme en piscines que preveu el Decret Foral 123 / 2003, de 19 de maig, pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries de les piscines d'ús col·lectiu.

De la mateixa manera, aquests continguts s'han d'incloure també en el curs de formació d'auxiliar de transport en ambulància establert en l'Ordre Foral de 7 de febrer de 1995, del Conseller de Salut, per la qual es regula el procediment d'acreditació de centres per impartir cursos de formació per a personal auxiliar de transport en ambulància, així com el programa docent d'aquests cursos.

En tots dos casos, les persones que hagin realitzat aquests cursos obtindran el certificat d'acreditació personal esmentat a l'article 6, i seran inscrites en el Registre previst a l'article 7.1. Per mantenir la validesa de l'acreditació obtinguda hauran de realitzar els cursos de formació continuada el contingut es recull en l'Annex 2.

Disposició transitòria única. Acreditació de la capacitació per a l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics.

Els socorristes que hagin realitzat els seus cursos de formació amb anterioritat a la inclusió dels continguts del curs de formació inicial que estableix aquest Decret Foral en el programa del curs de formació de socorrisme en piscines, hauran d'acreditar haver superat el curs de capacitació per a l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics impartit en centres autoritzats, en un termini màxim de tres anys comptats des de l'entrada en vigor d'aquest Decret Foral.

D'acord amb el que estableix la disposició transitòria segona del Decret Foral 8 / 2011, de 7 de febrer, pel qual es regula el transport sanitari per carretera de Navarra, els auxiliars de transport en ambulància hauran d'acreditar haver realitzat el curs de capacitació per a l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics impartit en centres autoritzats, com a màxim a data de 2 de juny de 2014.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Decret Foral 105 / 2002, de 20 de maig, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic, i totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a aquest Decret Foral.

Disposició final primera. Habilitació reglamentària.

S'autoritza el conseller de Salut per dictar totes les disposicions que estimi oportunes per a l'execució i desenvolupament del present Decret Foral.

Disposició final segona . Entrada en vigor.

El present Decret Foral entrarà en vigor als dos mesos de la publicació en el Butlletí Oficial de Navarra.

ANNEX I

Curs de formació inicial

Durada mínima: 8 hores.

Nombre màxim d'alumnes per docent: 8.

Distribució aproximada de temps: 25% per a la part teòrica i 75% per la part pràctica i avaluació.

1. Part teòrica.

- Actuació davant una persona inconscient.

- Aturada cardiorespiratòria.

- Reanimació cardiopulmonar bàsica.

- Desfibril·lador extern semiautomàtic. Funcionament i manteniment.

- Legislació. Recollida de dades.

2. Part pràctica.

- Pràctiques de reanimació cardiopulmonar bàsica.

- Pràctiques de desfibril·lació externa semiautomàtica.

- Simulació de parada cardiorespiratòria i actuació corresponent.

3. Avaluació.

ANNEX II

Curs de formació continuada

Durada mínima: 4 hores.

Nombre màxim d'alumnes per docent: 8.

Recordatori teòric.

- Pràctiques de reanimació cardiopulmonar bàsica.

- Pràctiques de desfibril·lació externa semiautomàtica.

- Avaluació.

Font LEXNAVARRA

amor
ha-ha
Wow
Trist
Enutjat

Imprimir Correu electrònic